ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

Adresat: Program adresowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 Opis: Celem programu jest ułatwienie wzajemnego poznania się uczniów w klasie, adaptacji do nowego środowiska szkolnego oraz kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za atmosferę panującą w klasie.

Sposób realizacji: Całość jednego dnia lub dwa razy po dwie godziny

Grupa:
pojedyncza klasa

Czas trwania:

4 godziny dydaktyczne

Cena:
800 zł/edycja